Lühidalt harjutusvarast

Käesoleval veebilehel on testid, mis annavad võimaluse korrata ja kinnistada eesti keele tundides käsitletavaid teemasid. Õpilasel on võimalik iseseisvalt või frontaalselt läbi teha harjutused, mis hõlmavad ainekava järgmisi teemasid:

- häälikud, häälikute grupid

- häälikupikkuste märkimine kirjas

- põhilised ortograafiareeglid

- i ja j õigekiri

- sõnaalguline h

- võõrsõnad

Erinevate testitüüpide ja liigendatud töökorralduste kaudu on võimalik kinnistada ja automatiseerida foneemanalüüsioskust soodustavaid töövõtteid. Meelepärane töövorm soodustab ortograafiareeglite meeldejätmist ja rakendamist kirjalikes töödes. Lisaks arenevad õpilasel iseseisva töö oskus, enesekontroll ja loogiline mõtlemine. 

Õpetajal on võimalik harjutusvara tekste kasutada  iseseisva materjalina etteütluste ja ärakirjaharjutuste tekstide näol.

Harjutusvara võimaldab paralleelselt eelpooltooduga tegeleda ka kõnearendustööga - õpilaste sõnavara laiendamisega ja suulise ning kirjaliku eneseväljenduse arendamisega. Olen testide sisu koostades arvestanud põhimõttega, et keeleõpetusliku suunitlusega harjutust lugedes ja täites tekib  lühike ja lihtne sidustekst, mida õpilane saab vajadusel kasutada näidisena nii suulise kui kirjaliku jutukese  koostamisel. Sõnavara osas olen püüdnud kasutada laste endi kõnes vähem käibel olevaid sõnu. 

Teste saab kasutada põhikooli I ja II kooliastmes kõneravi ja parandusõppe tundides ning lisamaterjalina eesti keele tundides. Töökorraldused on liigendatud osadeks - see muudab ülesannete lahendamise hõlpsamaks hariduslike erivajadustega õpilastele, sealhulgas lihtsustatud õppekava alusel õppivatele õpilastele.

 

Liis Salum, harjutusvara koostaja

 Creative Commons License
Töö on kaitstud Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.